Warning: assert(): Assertion failed in /home/galoukout5/public_html/wp-content/themes/magazine-plus/template-parts/content-single.php on line 1

Youn torya ki malouk

 

ak Max Manigat *

           Dènye gwo diksyonè Pwofesè A. Valdman nan “ Haitian Creole – English Bilingual Dictionary” (2007) la antre « torya (toya, toryan) » kòm non komen ki vle di :

big shot, VIP, big wig.”/«  gran nèg, moùn enpòtan, gwo zouzoùn » ; li mande nou al gade « voye toya » li tradui : “ to speak in riddles or parables”/« pale andaki osnon an parabòl. »

Torya, toya, tou, se yon dizon, yon pawòl ranje.

Kote mo sa a ta soti ?  Justin Lhérisson nan woman li a : « Zoune chez sa ninnaine » (1906, p. 46) sèvi ak mo a nan fraz sa a : «  [Mme Boyote] se contenta de répondre à ses ennemis par un simple toria : (a) elle débaptisa son chien noir et l’appela : Laissez yo dit… » / « [Madan Bòyòt] annik reponn lènmi li yo ak yon senp torya : (a) li debatize chen nwa li a e li rele li : Lese yo di… » (tradiksyon)

  • « Allusion: pwent (Jules Faine : Dictionnaire… (1974, p. 20). »

Justin Lhérisson bay yon bèl ekzanp torya : Madan Bòyòt voye yon pwent san li pa bezwen nan chire pit ak pèsonn ; non chen an pale pou li.

Dapre, Jeannot Hilaire (Lexicréole… 2001, p. 250) mo « torya » ta soti nan lang panyòl, men li pouse mo « torrejar » la ak yon pwen entewogasyon ki vle di li pa si. Pou  vre, mo sa a pa egziste ni nan kasteyann ni nan panyòl dominiken. Ganyen « torreja » youn amerikanis nou jwenn sou fòm « torrija » an Espay ak siyifikasyon : « voz anticuada »/« pawòl ki gan laj » dapre Carlos Esteban Deive : « Dicciomario de dominicanos (2002, p. 199). » Se la, petèt, mo pa nou an ta soti.

M ap voye bal sa a anlè : nan lang kikongo/kindibu (pwon. kinedibou) vèb  « tòya » a vle di : « ki renmen pale, bavade. » ( P. Swartenbroeckx : Dictionnaire kikongo et kituba – français. » (1973, p. 653)

Eske « tòya » kikongo a ta bay lide pou mo « toya, torya » nou an?

***

Nan travay sou liv Fayo (defen Pwofesè Raphaël Urciolo) : “ 3333 Proverbs in Haitian Creole… (1979) la, mwen tonbe sou toya (Torias IX – 56) sa a li te jwenn nan ti liv Addin-Hon : Torias, contes et proverbes créoles (1945) :

« Embété qu’à quitté » / « Enbete k a kite » li te tradui an angle : “ If someone is bothering you, leave him.” (F1385). Sanble li ta pran « anbete » pou « enbete. »  Mwen si e sèten Pwofesè Urciolo pa vle fè nou pran Nanna pou Sizàn ; se fòt jan toya a pati paske gan Ayisyen ki pwononse vèb « anbete » a : « enbete. » Se nan twa wa sa a zanmi nou an twouve li pri.

Mwen chèche vire toya a lanvè landwat mwen pa konprann li paske mwen panse tradiksyon Fayo a pa kòrèk. Sa defen pwofesè a tradui a se ta, an kreyòl : « Si youn moùn ap anbete w, kite li. » Se pa sa AddinHon te vle di. Ak tou sa, mwen poko rive jwenn sans torya li a.

Mwen pwoche li kote youn lòt pawòl kout ayisyen, men djanm : « kapon revòlte » nou ta ka di : « kapon ka revòlte » ; « kapon konn revòlte » osnon « kapon ka  kite [kapon]. »

Eske nou pa ta ka eseye : « enbete konn kite » osnon « enbete ka kite [enbete] » pou nou rive depatcha sans kache « enbete k a kite » Addin-Hon an.

An nou egzamine jan li te ekri torya a, an 1945 :

Mwen kwè « embété/enbete» se yon non komen nou pa ka konfonn ak « anbete », ki yon vèb AddinHon ta ekri « ambété. »

An nou chèche jwenn siyifikasyon torya a. Jan li ekri, an kreyòl k ap imite òtograf franse a, nou wè « embété / enbete » se yon non komen li pa yon vèb : Fayo flaye la a ; « qu’à quitté / k a kite » yon jan pi redonn. Eske Addin-Hon te tande tout torya a ? Si li te ekri, nan jan pa li a : « ca quitté / ka kite », nou ta plis panche pou kwè sans torya a se ta : « enbete ka kite enbete », men jan li ekri li a ba nou pwoblèm. Sa li te vle di nan tan lontan ?

***

Selon abitid mwen, depi m ap patinen nan yon koze mwen toujou renmen mande kavalye pòlka mwen, Jak J. Gason / Jacques J. Garçon, yon banj nan kreyòl nan Nò, ki bourad li ta ka ban mwen. Konsa, mwen te voye bwouyon atik mwen an ba li tache nan youn kourilèt.

San pèdi tan, li te reponn :

« Kite wen fè oun sipòz. Nan kreyòl an nou nan Nò, nou konn joure moun : « enbete, egare » ; kidon yoùn ki pa twò gen bon konpwann, yoùn yo ka twonpe fasil. Nou konn di tou : « enbesil ki bay sòt (osnon bèt) ki pa pwan. » Konm si m wè : « en-bete k a kite » a sanble : « enbesil k a kite. »

Sa w di pou sa? »

Tenkantenk, mwen te ekri :

«  Jaken,

Sa m santi a se wou k ap boukannen y ; men manje a ap fèt sitèlman lwen se ti lodèr fèb, fèb wen jwenn. Si wen byen konprann wou toya Addin-Hon ta gan fòskote, li ta manke moso. Li ta ka pati konsa : « Sòt ki bay, enbete k a kite. » I ta fè sans. Eske se sa w vle di ? »

Toptop, Jak te double :

« Tata Makchi [1]

Pozitif ! Se sa menm wen te vle di. »

***

Ojis, nou pa fin rete bèkèkè ; si nou pa resi konprann torya a nèt ; si tradiksyon Fayo a pa ride pyès, ti diplis Jak la manyè louvri je nou yon ti jan pi gran.

_________

* Max Manigat se yon fòlkloris ki ekri : « Proverbes créoles haïtiens du dix-neuvième siècle … » (2009) ; « Sajès ayisyen. Ansyen pwovèb kreyòl. Enspirasyon pou lavi modèm. » (2010) ak « Les proverbes créoles d’Edmond Chenet » (2013, 321 p.)

[1] Tata Makchi : se konsa Jak rele m.

 

 

 

Please share, follow and like us:
8

Warning: assert(): Assertion failed in /home/galoukout5/public_html/wp-content/themes/magazine-plus/comments.php on line 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *